مصاحبه تلوزیونی شبکه یک سیما

مصاحبه تلوزیونی شبکه یک سیما

1394 مصاحبه تلوزیونی شبکه یک سیما درباره ورزش پارکور و فلسفه آن