شرکت در مسابقات جهانی پارکور

شرکت در مسابقات جهانی پارکور

سال 1397 شرکت در مسابقات جهانی پارکور به عنوان اعضای تیم پشتیبانی خانواده پارکور ایران برگزار کننده: WFPF فدراسیون جهانی پارکور