داوری مسابقات کشوری پارکور

داور مسابقات کشوری پارکور

مسابقات کشوری پارکور با اسپانسری نوشابه آیسی مانکی در تابستان 98 در مجتمع بام لند تهران برگزار شد.

 

نادر عسگری، علیرضا شریفی و محمدرضا شریفی مسابقات را داوری کردند.

برگزاری مسابقه توسط امیر بدری و طراحی موانع زمین مسابقه توسط نادر عسگری انجام شد.