بازیگری و بدلکاری

بازیگری و بدلکاری در فیلم علی و نینو

1395
بازیگری و بدلکاری در فیلم علی و نینو
کمپانی: IM Global بریتانیا
به کارگردانی آصف کاپادیا
بیشتر فیلم در آذربایجان، ترکیه، گرجستان و روسیه فیلمبرداری شده است.

stunt & acting in Ali and Nino 2016 British-Azerbaijani war film
directed by Asif Kapadia It stars Maria Valverde and Adam Bakri.
Most of the film was shot in Azerbaijan, Turkey, Georgia and Russia.
Ali and Nino (2016) cast and crew credits, including actors, actresses, directors, writers and more.

IM Global

On TV  british company